ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เนื่องด้วยเทศบาลเมืองแสนสุขมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการขออนุมัติ/เห็นชอบ จากสภาเทศบาล เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนก่อนเข้าฤดูฝน ซึ่งหากดำเนินการล่าช้า อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ประธานสภาท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการสมควร จึงได้บอกนัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 24 วรรคสอง กำหนดว่า ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้าฟังการประชุมด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โดยสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตามวัน และเวลาดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ :
Download this file (เอกสารแนบ_ประกาศประชุมสภา_สามัญ_สมัยแรก_ครั้งที่2.pdf)ประกาศ[ ]312 kB