ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 สำหรับที่ดินจำนวน 12,325 แปลง  สิ่งปลูกสร้างจำนวน 8,309 หลัง และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2566  สำหรับอาคารชุด  92 อาคาร 9,228 ห้อง 
(ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf)เอกสาร[1]474 kB