ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และชมรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ เทศบาลเมืองแสนสุข จะดําเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยจัดให้มีการคุมกําเนิดสัตว์ ด้วยการผ่าตัดทําหมันถาวรให้กับสุนัข แมว ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ทั้งสุนัข แมว ที่เลี้ยงอยู่ตามชุมชน และสุนัข แมว ที่อยู่ตามที่ทางสาธารณะ วัด สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการลดเหตุ เดือดร้อนรําคาญ ลดภัยคุกคามจากสัตว์จรจัด ป้องกันการแพร่ระบาด และระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยให้บริการ ณ สนามกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองแสนสุข
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นการเตรียมการ จึงขอเชิญท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ที่มีอายุตั้งแต่ 5 เดือน ขึ้นไป มีสุขภาพสมบูรณ์ และมีความประสงค์ จะขอรับบริการตามโครงการนี้
?ขอรับการขึ้นทะเบียนได้ที่ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข (อาคารใหม่ ชั้น1) ตั้งแต่ บัดนี้ ถีงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) และขอให้เจ้าของนําสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการ ตามกําหนดการข้างต้น โดยท่านเจ้าของต้องเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงให้สะอาด พร้อมทั้งงดน้ําและอาหาร ก่อนนํามาผ่าตัดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 038-385100 (ในวันและเวลาราชการ)