ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ส่วนการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อน ยุ่งยาก และท้าทายมากยิ่งขึ้น จึงควรเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติการจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนให้มีบทบาทในการร่วมดำเนินการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญในการพัฒนาเมือง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติการจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง จึงคัดเลือกบุคคล กลุ่มกิจกรรม ชมรม หน่วยงาน หรือองค์กร เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมตามโครงการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดังนี้

จิตอาสาป้องกันและควบคุมโรคติดต่อดีเด่น

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

นายคำรณ จันทร์ประเสริฐ

นางจุฑามาศ ปรารมภ์

นางโสภา จันทรัศมี

นายสันติภาพ พิพัฒน์

นางจินตนา ชาญชลสมุทร

นางนวพร หอมหวล

นางจันทร์เพ็ญ ชลอยบุญ

นางนารีรัตน์ พวงแก้ว

นางประทุม ทองอ่อน

๑๐

นางสาวอวิรญา ผ่องสีใส

จิตอาสาสัตวแพทย์ดีเด่น

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

นายนิติ ชนะสงคราม

นางเพ็ญจันทร์ แจ่มใส

นางกุหลาบ บัวละคร

นายชูเกียรติ ทองระอา

นางชิน หนุนดี

นางเกสรี ชนะสงคราม

นางประกอบ เกิดอยู่

นางวันทนีย์ ทองคำ

นางประทุม ทองอ่อน

๑๐

นางจารุนันท์ ทองระอา

๑๑

นางสมาน เสาธง

๑๒

นางวชิราวดี เตชะจินดารัตน์

จิตอาสาด้านการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุดีเด่น

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

นางทองหล่อ พรประเสริฐ

นางภัททา มุ่งประชาชน

นางนันทา เกลื่อนวัน

นางอารี เหลือชม

นายจำเริญ นนทอุบล

นางศิริพร เย็นจิตร์

นางช่วย เสือหลง

นางโสภา ทองระอา

นางอุไร ทองปาน

๑๐

นางวันเพ็ญ อยู่ปั้น

๑๑

นางนวพร ธงศิริ

๑๒

นางนวพร หอมหวล

๑๓

น.ส.พรวดี บุญสังข์

๑๔

น.ส.รุ่งรัตน์ นุ่มนิ่ม

๑๕

นางสำรวย รุ่งโยธิน

๑๖

น.ส.จารุพร ธนานนท์สกุล

๑๗

นางพัทธนันท์ ทองปาน

๑๘

นางจุฑามาศ ปรารมณ์

๑๙

น.ส.นพมาส ผ่องสีใส

๒๐

น.ส.อวิรญา ผ่องสีใส

๒๑

นายมานะ เกลื่อนวัน

๒๒

นางอุดม ปกป้อง

๒๓

น.ส.ธารณา ศิริโกมล

๒๔

น.ส.ปิยนารถ สดใส

๒๕

น.ส.สุดารัตน์ โพธิ์ศรีปภากุล

๒๖

นางอารยา ปัญจพลสกุล

๒๗

นางชิน หนุนดี

๒๘

นางบังอร ตอชัยภูมิ

๒๙

น.ส.ณัฐพร ลี้เจริญ

๓๐

นางณัฐชยาน์พร แสนไพโรจน์

๓๑

นายจิรยุทธ จันทวี

๓๒

นางดวงหทัย ขจัดภัย

๓๓

น.ส.ชนัดดา เสริมศรี

๓๔

นางกระสวย นุขุนทด

๓๕

นางจินตนา ชาญชลสมุทร

๓๖

นางอารีย์ เดชจินดา

๓๗

นางนุชนาถ ปกป้อง

๓๘

น.ส.เสาวรส ทองระอา

๓๙

นางมยุรี พยุงพงศ์

๔๐

นางเบญจมาศ โฉมงาม

จิตอาสาการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลดีเด่น

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวพรพนา  รัตนเชษฐ์

นายสุเทพ  จารุวรรักษ์

นาวาตรี ภานุวัฒน์  รัดเกล้า

นายปราโมทย์  ผิวขำ

นายระวิ สว่างอารมณ์

นายชัยชาญ เนียมปาน

นายวิชิต แก้วทอง

นายเอกศักดิ์ เสริมศรีนาย

นายศักรินทร์ อินทร์อุไร

๑๐

นางสาวเกวลิน วิยะรันดร์

๑๑

นายปัณณทัต บุญญปุรานนท์

๑๒

นายจตุรงค์ สุขสวัสดิ์

๑๓

นายจิรโรจน์  จั่นอาจ

 

ชุมชนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น

ลำดับที่

ชื่อ

ชุมชนตาลล้อม ๑ (โครงการออกกำลังกายไม้พลอง)

ชุมชนมณีแก้ว (โครงการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อสุขภาพ)

ชุมชนบ้านแหลมแท่น(โครงการแอโรบิครักษ์สุขภาพ)

องค์กรส่งเสริมสุขภาพดีเด่น

ลำดับที่

ชื่อ

โรงเรียนแสนสุข (โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีน /

To Be Number One)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (โครงการเยาวชนช่วยชีวิตสมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้)

 

หน่วยบริการส่งเสริมสุขภาพดีเด่น

ลำดับที่

ชื่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลแสนสุข (โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง)

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่น

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวศุภมนันย์ กวินศิริคุณ

นางสาวณัฐพร ลี้เจริญ

นางสาวสิริรัตน์ สำราญกิจเจริญ

นายคณิตพันธุ์ ยาจิตร์

นางอรัญญา รอดสบาย

นางบังอร ตอชัยภูมิ

นางสาววชิราวดี เตชะจินดารัตน์

นางสาวรุ่งทิวา สุขสวัสดิ์

นางสาวชนัดดา เสริมศรี

๑๐

นางสาวครองวรรณคงศักดิ์

๑๑

นางสาวสะอาด แจ่มใส

๑๒

นายวิรัตน์ ขมเล็ก

๑๓

นางสาวอุไร สินถาวร

๑๔

นางสุพัตร ฤทธิกุลสิทธิชัย

๑๕

นางณัชยาน์พร แสนไพโรจน์

๑๖

นางสุดใจ สุขสอาด

๑๗

นางถาวร พรหมเจริญ

๑๘

นางจินตนา สุดสวาท

๑๙

นางทัศนีย์ จันดา

๒๐

นางสมาน เสาธง

๒๑

นายสรพงษ์ สำราญกิจเจริญ

๒๒

เด็กหญิงปทิตญาดา ศรีเทพ

๒๓

นางทองหล่อ พรประเสริฐ

๒๔

นางนฤดี เชื้อเงิน

๒๕

นางนารีรัตน์ พวงแก้ว

๒๖

นางดวงหทัย ขจัดภัย

๒๗

นางชิน หนุนดี

๒๘

นายไพฑูรย์ สุขีชล

จิตอาสาพิทักษ์ทะเลดีเด่น

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

นายกิตติพงษ์ไตรบุญ

นายชุติพันธุ์ พุ่มทอง

นายต้นตะการณ์ สำหะ

นายพัน ทองสุข

นายชวน อินทไทร

นายอนุพร พูลเขตกิจ

นายสมบัติ เชี่ยวชาญ

นางพัทธนันท์ ศรีไพพจน์

นางภัททา มุ่งประชาชน

๑๐

น.ส.​ พอตา ยะสะวุฒิ

๑๑

นางจำนงจิตพิจิตรบรรจง

๑๒

นายวีระพิพัฒน์

๑๓

นางเกศแก้ว สิรันทวิเนติ

๑๔

นางโสภา จันทรัศมี

๑๕

นางพรพิมล เติมวุฒิชัย

๑๖

นางปราณี  ถวิลหา

ผู้ประกอบการชายหาดดีเด่น

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวลภัสรดา เท่งเจียว

นางนิศา เสริมศรี

นายเกษม ชำนิสัมพันธ์

นายวุฒินันต์ ทวิชัย

นางสาวอรอุมา สิทธิประเสริฐ

นายดอกดิน ประสงค์เงิน

นางสมศรี จิตรสุภาพ

นางสาวสุภา เสือชม

นายชาญชัย ชอบสะอาด

ผู้ประกอบการภาคเอกชนดีเด่น

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ร้านคลิก คาเฟ่

โรงแรม WHEELER BED & BIKE

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ :
Download this file (20220524155854.pdf)เอกสารแนบ[ ]1256 kB