ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

(ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองแสนสุข.pdf)เอกสาร[รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองแสนสุข]4163 kB
Download this file (หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน.pdf)เอกสาร[หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน]8786 kB