ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 และประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เพื่อใช้ประกอบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข จึงประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปี พ.ศ.2565  โดยสามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้จาก www.saensukcity.go.th  หัวข้อ ข้อมูลการคลัง  “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564

ไฟล์บัญชีกำหนดราคาประเมินธนารักษ์ 2565

1. บัญชีกำหนดราคาประเมินธนารักษ์ 2565

เอกสารแนบ :
Download this file (MX-M564N_20211217_135239.pdf)ประกาศ[ ]440 kB