ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ประกาศให้ประชาชน ยี่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) รอบที่ 2 ระหว่างวันที่

22 - 27 สิงหาคม 2564 นั้น

คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและพิจารณาผลการคัดเลือกประชาชนขอรับความช่วยเหลือ โครงการช่วยเหลือประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ไวรัสหรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของประชาชนที่ยื่นลงทะเบียน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3,960 คน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ :
Download this file (MX-M564N_20210910_150741.pdf)ประกาศ[ ]362 kB
Download this file (MX-M564N_20210910_150754.pdf)เอกสารแนบ[ ]782 kB