ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี


ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เพื่อให้การบริหารงานของนายกเทศมนตรีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 อัฏฐ และมาตรา 48 เตรส (3) แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือนายกเทศมนตรี ในการบริหารราชการของเทศบาล ดังนี้
1. นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม เป็นรองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
2. นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ เป็นรองนายกเทศมนตรี คนที่ 2
3. นายนิธิ ประเสริฐวิทย์ เป็นรองนายกเทศมนตรี คนที่ 3
4. นายกมลนัทธ์ เจนวาณิชยานนท์ เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
5. นายชัยยศ ปรีหะจินดา เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นางสาวกชกร เจริญผล เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...