ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา (COVIC - 19)
#พัฒนาประชาธิไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่