ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

??ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
บัตรสีม่วง เลือกนายกเทศมนตรี กา(x)ได้ หมายเลขเดียว
บัตรสีชมพู เลือกสมาชิกสภาเทศบาล กา(x)ได้ ไม่เกินหกหมายเลข
เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส