ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

การยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด....
บุคคลที่ต้องขอเอกสารรับรองความจำเป็นเดินทางข้ามจังหวัด
กรณีประชาชนทั่วไป
1.ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด
2.ประชาชน (นอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด) ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ขาออก ต้องขอเอกสารรับรองความจำเป็น
เอกสารที่ใช้...
1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตร
2.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ :https://www.muangchon.go.th/act/12.html) หรือติดต่อขอรับที่เทศบาลฯ
3.สำเนาทะเบียนรถที่ใช้ในการเดินทาง
4..เอกสารอื่น ๆ ประกอบเหตุผลความจำเป็น เช่น ใบนัดแพทย์
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขยื่นเอกสารได้ที่...
เทศบาลเมืองแสนสุข วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
นอกเหนือเวลาดังกล่าว ติดต่อที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี ตลอด 24 ชม.
**ประชาชนนอกเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข สามารถยื่นเอกสารได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ สนง.เทศบาล อบต. หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ของท่าน**
กรณีพนักงานบริษัท ห้างร้าน โรงงาน
สามารถให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้างร้าน หรือเจ้าของโรงงานเป็นผู้รับรองเอกสาร
กรณีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง
หมายเหตุ :
- กรณีชาวต่างชาติ ติดต่อที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีเพื่อขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทาง
- ทั้งนี้ท่านที่มีเหตุความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ยกเว้นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง