ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

1.งดบริโภค อาหาร และเครื่องดื่ม ทุกชนิด
2. รักษาระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร ระหว่างกัน
3. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
4.งดทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มทุกประเภท
5.หยุดประกอบกิจการค้าขายทุกประเภทบนพื้นที่ชายหาดบางแสน
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป....
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 1/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในเขตท้องที่ชลบุรี ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ในภาคผนวก ข ข้อ 3.3 สำหรับสวนสาธารณะ ชายหาด ชายทะเล สถานที่ออกกำลังกาย สนามเด็กเล็ก สนามกีฬาต่าง ๆ โรงยิม สนามแข่งขันทุกประเภท หรือสถานที่มีประชาชนมารวมตัวเพื่อเล่นกีฬา ดังนี้
1.งดจำหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิดในสวนสาธารณะและสนามกีฬา ชายหาด ชายทะเล
2. ให้ควบคุมผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าไปในพื้นที่มิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรม หรืออยู่ในพื้นที่สั้นลงเท่าที่จำเป็น
3.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าใช้พื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
4.ให้เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกาย พื้นที่ผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรมและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
5.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
6.ให้เว้นระยะการทำกิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร
7.มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ตามขีดความสามารถ
8.ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมหรือเป็นการแข่งขัน การละเล่น การแสดง งดการรวมกลุ่มเพื่อสังสรรค์ หรือนันทนาการ
9.อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ตามความเหมาะสมและจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้
ทั้งนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง...
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 038-193512