ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0316.3/ว01 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง และทุกประเภทในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด #ปิดเรียน ด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลเมืองแสนสุขจึงประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4 - 22 มกราคม 2564