ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น และประเทศในแถบเอเชียหลายแห่งมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก2 ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงเกิดความตระหนักและวิตกกังวลตามสถานการณ์เสี่ยงของโรคนั้น
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยคำนึงถึงตวามเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอประกาศยกเลิกการจัดงานโครงการจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564