ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับวันที่ 11 มิถุนายน 2563 มาตรา 3 ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบของจำนวนภาษี ที่คำนวณได้ สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของปีภาษี พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.3/ว3843 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 ซึ่งสภาเทศบาลเมืองแสนสุขมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพื่อคืนเงินภาษีที่ชำระ ไว้เกินให้กับผู้เสียภาษีที่เป็นรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 85 ราย ตามบัญชีรายชื่อ แนบท้ายประกาศ

          ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายข้างต้น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 94 จึงประกาศให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศมาติดต่อยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งในวันและเวลาราชการ