ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามที่สภาเทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้รับการรับรองจากสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ท่านสามารถดูรายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ตามเส้นทางเชื่อมโยงด้านล่างนี้

https://www.saensukcity.go.th/สภาเทศบาล.html