ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ขอเชิญผู้ประกันตนโรงพยาบาลชลบุรี
อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฟรี

เริ่ม 22 ต.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 เวลา 13.00 น. - 15.30 น.
ณ ห้องตรวจอาชีวเวชกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1