ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษี เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563  เป็นภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ รวมถึงการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ เทศบาลเมืองแสนสุข จึงประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 สำหรับที่ดินจำนวน 4,348 แปลง และสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2,747 หลัง ตามแบบ ภ.ด.ส.1 แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563