ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือด่วนที่สุด ที่ ชบ 0023.6/ว8193 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 แจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ รวมถึงการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ เทศบาลเมืองแสนสุข จึงประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประจำปี พ.ศ. 2563  ของอาคารชุด 28 อาคาร รวม 2,144 ห้อง ดังนี้

 1. นลินพร                                              จำนวน     77   ห้อง
 2. เดอะบีช บางแสนคอนโดA                     จำนวน     65   ห้อง
 3. เดอะบีช บางแสนคอนโด B                    จำนวน     53  ห้อง
 4. เดอะซีน บางแสน คอนโดมิเนียม             จำนวน     136   ห้อง
 5. มอนิงตั้น แกรนด์ บี                              จำนวน     49   ห้อง
 6. ดิไอดอล คอนโดมิเนียม อาคารเอ            จำนวน     79   ห้อง
 7. มอนิงตั้น แกรนด์ เอ                             จำนวน     49   ห้อง
 8. ดิไอดอล คอนโดมิเนียม อาคารดี             จำนวน     75   ห้อง
 9. ดิไอดอล คอนโดมิเนียม อาคารซี             จำนวน     61   ห้อง
 10. เดอะ กรีนเกรส บางแสน คอนโดมิเนียม     จำนวน    127   ห้อง    
 11. บลู ซี                                                จำนวน    79   ห้อง
 12. ไฮสตรีท คอนโดมิเนียม แอทสุขุมวิท        จำนวน    75   ห้อง
 13. เออบาน่า เพลส                                   จำนวน    71   ห้อง
 14. เดอะ แซนด์ อาคาร AB (อาคาร A,B)        จำนวน    137   ห้อง
 15. เดอะ รอยัล ฮิลล์ สามมุข คอนโดมิเนียม    จำนวน    65   ห้อง   
 16. เดอะรูม บางแสนคอนโด 2                     จำนวน    77   ห้อง
 17. นอร์ทบีช                                           จำนวน 200   ห้อง
 18. เดอะรูม 3 แอทซี                                 จำนวน  184   ห้อง
 19. เดอะนอร์ทปาร์ค A                               จำนวน    77   ห้อง
 20. เดอะนอร์ทปาร์ค 5                               จำนวน    78   ห้อง
 21. เดอะนอร์ทปาร์ค B                               จำนวน    77   ห้อง
 22. เดอะนอร์ทปาร์ค คอนโดมิเนียม C            จำนวน    56   ห้อง
 23. เดอะไฮวัน คอนโดมิเนียม อาคารเอ          จำนวน    69   ห้อง
 24. เดอะไฮวัน คอนโดมิเนียม อาคารบี           จำนวน    70   ห้อง
 25. ธนาเพลส คอนวิว                                จำนวน      3   ห้อง
 26. บูรพา บิซ 2 คอนโดมิเนียม                    จำนวน    35   ห้อง
 27. คอนโด สุนิสา เพลส เฟส 1                   จำนวน    16   ห้อง
 28. คอนโด สุนิสา เพลส เฟส 2                   จำนวน      4   ห้อง

ตามแบบ ภ.ด.ส.2 แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2563