ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุข แจ้งประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดช่วงเวลาในการขอต่อใบอนุญาตฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2563 ณ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหาร ต้องนำสำเนาใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร มายื่นต่อเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นต่ออายุของใบอนุญาตฯ
โดยผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่เคยลงทะเบียนอบรมฯในปี 2563 (สำรอง) และผู้ประกอบการ ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมอบรมฯ สามารถตรวจสอบรุ่นที่ วันที่ เวลา และสถานที่ ในการเข้าร่วมการอบรมฯ และแจ้งสมัครเข้าร่วมอบรมฯ ตามที่เทศบาลฯกำหนดจัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 ในช่วงของการต่อใบอนุญาตฯ จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 100 คน ดังนี้