ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ?? เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดี จากผลงานการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Tecnology