ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 เป็นการทั่วไป โดยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีตามแบบ แจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563 นั้น  โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 5065 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี ออกไปเกินกว่าเดือนสิงหาคม 2563 และการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามความจำเป็นแก่กรณี

เทศบาลเมืองแสนสุข พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารถดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ตามระยะเวลากฎหมายกำหนด จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

ที่

เรื่อง

ระยะเวลาตามกฎหมาย (เดิม)

ระยะเวลาที่ขยายออกไป

1

การแจ้งการประเมินภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภายใน 15 มิถุนายน 2563 และขอขยาย ม.14 วรรคหนึ่ง

ถึงเดือน กรกฎาคม 2563

ภายในเดือนกันยายน 2563

2

การชำระภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง

ภายในเดือนสิงหาคม 2563

ภายในเดือนตุลาคม 2563

3

การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

งวดที่ 1 ชำระภายใน

           เดือนสิงหาคม 2563

งวดที่ 2 ชำระภายใน

           เดือนกันยายน 2563

งวดที่ 3 ชำระภายใน

           เดือนตุลาคม 2563

งวดที่ 1 ชำระภายใน

           เดือนตุลาคม 2563

งวดที่ 2 ชำระภายใน

           เดือนพฤศจิกายน 2563

งวดที่ 3 ชำระภายใน

           เดือนธันวาคม 2563

4

การมีหนังสือแจ้งเตือน

ผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ

ภายในเดือนกันยายน 2563

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

5

การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา

ภายในเดือนตุลาคม 2563

ภายในเดือนธันวาคม 2563

ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบการชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มของประชาชน จึงงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามที่กฎหมายกำหนด 

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข โทรศัพท์ 0-3819-3506-7

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

เอกสารแนบ :
Download this file (MX-M564N_20200908_105334.pdf)ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562[ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563]911 kB