ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว