ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญหน่วยงาน องค์การ และบุคคลผู้สนใจ เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวนัแม่แห่งชาติประจ าปี 2563 รวม 6 ประเภท คือ

  1. นักเรียน นักศึกษา
  2. นักกีฬา
  3. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  4. นักร้อง นักแสดง ศิลปิน
  5. สื่อมวลชน
  6. ประชาชนทั่วไป

ติดต่อขอแบบกรอกประวัติและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คุณนงลักษณ์ รอมไธสง โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ107, 0 - 2354 - 7528 คุณวัชราภรณ์ แสงเผ่น  โทรศัพท์  0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 304 , 0 - 2354 - 6260 หรือดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติได้ที่WWW.NCSWT.OR.TH