ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

มติ ครม. เด่น เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

#ไทยคู่ฟ้า วันนี้ (28 เม.ย. 63) ครม. มีมติสำคัญ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้

1. อนุมัติขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1 – 31 พ.ค. 63

• จำกัดการเข้าประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ (ทางอากาศ ให้ขยายเวลาห้ามบินเข้าสู่ประเทศไทยออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1 – 31 พ.ค. 63)

• ห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

• งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น

• ห้ามเข้าพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 เป็นการชั่วคราว

2. อนุมัติโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน

• ขยายกลุ่มเป้าหมายจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน (24 มี.ค. - 30 มิ.ย. 63) จาก 14 ล้านคน เป็น 16 ล้านคน ครอบคลุมลูกจ้างสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ วงเงินไม่เกิน 240,000 ล้านบาท

• จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค. - ก.ค.63) ให้กับเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ ไม่เกิน 10 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท

(กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน)

3. เห็นชอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ สำหรับผู้ที่มีบัตรผู้พิการ จำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท และเพิ่มเบี้ยผู้พิการให้แก่ผู้ถือบัตรผู้พิการ ที่อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 120,000 คน จากเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาท เริ่ม 1 ต.ค. 63

4. อนุมัติเพิ่มงบประมาณโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปี 2562/2563 ช่วยเกษตรกร สู้ภัยแล้งและโรคโควิด-19 จำนวน 458 ล้านบาท (จากเดิมอนุมัติไปแล้ว 9,671.583 ล้านบาท)

-------------------
?Website : www.thaigov.go.th
?Facebook : ไทยคู่ฟ้า
?Twitter : ไทยคู่ฟ้า
?YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
?LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)