ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข  เรื่อง  รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ตามที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้ดำเนินการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การทำบัญชี  และได้จัดทำรายงานงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  โดยถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี  การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินฯ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 นั้น

(เอกสารตามไฟล์แนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (MX-M564N_20200318_103102.pdf)เอกสาร[1]3127 kB