ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนดให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งแรกหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้บังคับเป็นไปตามบทเฉพาะกาลมาตรา 142 นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 19 และมาตรา 20 ประกอบระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14 ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 3 รูปแบบ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และ/หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าว โดยต้องทำเป็นหนังสือ ซึ่งอาจจะนำแบบแสดงความคิดเห็นที่แนบมาท้ายนี้ไปปรับรับตามที่เห็นสมควรได้ แล้วส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เลขที่ 339 ถนนนารถมนตเสวี 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันประกาศหรืออย่างช้าภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. ตามช่องทางต่าง ๆ ที่สะดวกที่สุด ดังนี้

  1. ทางไปรษณีย์ โดยถือตราประทับไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ
  2. ทางโทรสารหมายเลข 0 3846 7155 และ 0 3846 7892
  3. ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี

 

เอกสาร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เอกสารแนบท้าย

การแบ่งเขตเลือกตั้งรูปแบบที่ 1

ร่างแผนที่รูปแบบที่ 1

การแบ่งเขตเลือกตั้งรูปแบบที่ 2

ร่างแผนที่รูปแบบที่ 2

การแบ่งเขตเลือกตั้งรูปแบบที่ 3

ร่างแผนที่รูปแบบที่ 3

แบบแสดงความคิดเห็น