ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของเรือประมงขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเรือ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง ดังนี้

          1.เรือประมงที่ได้รับใบอนุณาตใช้เรือ (เรือที่จดทะเบียนเรือแล้ว)

                   1.1 ทะเบียนเรือไทยและใบอนญาตใช้เรือ (ฉบับจริง)

          2.เรือประมงที่ไม่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือ (เรือที่ไม่ได้จดทะเบียนเรือ)

                   2.1 บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)

2.2 ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือและประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเครื่องจักร (ใบนายท้าย ใบช่างเครื่อง)

2.3 เอกสารการได้มาของตัวเรือและเครื่องจักร (เช่น สัญญาซื้อขายและใบเสร็จรับเงิน)

2.4 หนังสือรับรองให้จดทะเบียนเรือประมงจากกรมประมง (ฉบับจริง)

          ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือเร่งดำเนินการทางทะเบียนเรือ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีโดยเร็วเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งสิทธิ์ทางทะเบียนเรือต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี โทร 038-278-346