ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช ๒๕๑๐ และตามคำสั่งของเทศบาลเมืองแสนสุขที่ ๑๐๐๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย  ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

        จึงประกาศให้ผู้รับประเมิน ซึ่งเป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.๑) ณ งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อกรอกรายการยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒