ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

          1.ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เปิดจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562

          2.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้น ม.1 และชั้น ม.4 เปิดจำหน่ายใบสมัครตั้งวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2563

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038-102-255 และ 038-102-251 หรือติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.st.buu.ac.th