ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา     (กสศ.) รับสมัครคัดเลือกผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสเพื่อขอรับทุนเข้าศึกษา           ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

              นักเรียนผู้ขอรับทุน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ทุน 1 ปี (ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)

คุณสมบัติทั่วไป

  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
  2. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
  3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส

     3.1 กรณีเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

           3.1.1  พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 3,000  บาท/เดือน (ตัวอย่าง ครอบครัวนี้มีเงินรายได้ต่อเดือน 15,000  บาท และมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 5 คน  เฉลี่ยเงินรายได้ต่อเดือนคนละ 3,000 บาท  ตรงตามเกณฑ์กำหนด) และต้องมีหลักฐานข้อมูลบ่งชี้รายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน

            3.1.2  มีผู้รับรองจำนวน  3  คน ได้แก่

                     1) ผู้อำนวยการศึกษา/ครูประจำชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 2 คน 

                     2) เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำบล จำนวน 1 คน

     3.2 กรณีเป็นผู้ด้อยโอกาส ต้องมีหลักฐานการรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส โดยมีผู้รับรอง 3 คน ได้แก่

                     1) ครูประจำชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา  จำนวน  1  คน

                     2) บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง  จำนวน  1  คน

                     3) เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำบล  จำนวน  1  คน

 

  1. มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และความสามารถพิเศษอื่นๆ เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร โดยอาจ

เป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

     4.1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้นไม่ต่ำกว่า 2.5 (6 ภาคการศึกษา)

     4.2 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านทักษะฝีมือและเชิงนวัตกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่

สมัครรับทุนโดยมีหลักฐานยืนยัน เช่น เคยเข้าร่วมประกวดและมีชิ้นงานอย่างน้อยในระดับสถาบัน หรือ

มีผลงานมีการใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ และความถนัด และมีเจตคติที่

ดีต่อการเรียนสายอาชีพ

  1. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการประดิษฐ์นวัตกรรม การมีประสบการณ์อาชีพกับ

ผู้ประกอบการ การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาในระหว่างรับทุน

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่เบอร์โทร  038-102845, 038-102880 วันและเวลาราชการ