ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

-ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ

  1. การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2502 – 1 กันยายน พ.ศ. 2503 และสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 – เดือนกันยายน 2562 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข ในวันและเวลาราชการ
  2. การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการสามารถลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปี เมื่อทำเรื่องลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย จะเริ่มรับเบี้ยยังชีพผู้พิการได้ในเดือนถัดไปหลังจากการลงทะเบียน

          เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

          1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          2.สำเนาทะเบียนบ้าน

          3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย

*** ในกรณีลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ***

  1. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีแจ้งว่า ขณะนี้งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับจ่ายผู้มีสิทธิ์ จึงจำเป็นต้องจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ค้างจ่ายเงินรายงวดจากมาก – น้อย ตามลำดับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) หมายเลขโทรศัพท์ 038-277-877 และติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข