ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรี ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรี ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็น   การกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรวมกันสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย  โดยหากหน่วยงานหรือท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-276-407