ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เนื่องจากเทศบาลเมืองแสนสุขได้กำหนดจัดโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  ณ วัดแจ้งเจริญดอน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจำเป็นต้องมอบหมายการปฏิบัติงานให้ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกท่านในการจัดโครงการ เทศบาลเมืองแสนสุข   จึงขอปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  จำนวน 1 วัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่าน      ทราบโดยทั่วกัน