ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เนื่องจากในช่วงนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จึงทำให้เกิดการระบาดของโรค มือ เท้า ปากเป็นวงกว้างในสถานศึกษาแชะชุมชน กระทรวงสาธารณสุขจึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ดังนี้

          1.การเฝ้าระวังป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการคัดกรองผู้ป่วยเมื่อพบเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล หรือในชุมชนเป็นกลุ่มก้อน ด้วยอาการเดียวกันให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

          2.การควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ได่แก่

                   2.1 การทำความสะอาดบ้าน ห้องเรียน ของเล่น ที่นอน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้

                   2.2 มีห้องหรือพื้นที่สำหรับแยกเด็กป่วย และหากพบเด็กป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบโดยเร็ว

                   2.3 หมั่นสังเกตอาการเด็กเล้กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้ร่วมกับแผลในปาก โดยอาจมีตุ่มหรือไม่มีตุ่มที่มือหรือเท้า ซึม ชักเกร็ง หรือมีอาการที่บ่งชี้ถึงการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนการควรรีบพาไปพบแพทย์ และควรหยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ