ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          เทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับสถานศึกษา และชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ วัดแจ้งเจริญดอน เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และร่วมทำบุญ ตามวันและเวลาดังกล่าว