ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดรับสมัครคนพิการ อายุระหว่าง 15 – 40 ปี ที่มีลักษณะความพิการ 6 ประเภท ได้แก่

                             1.ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

                             2.ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

                             3.ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

                             4.ความพิการทางสติปัญญา

                             5.ความพิการทางการเรียนรู้

                             6.ความพิการทางออทิสติก

          โดยต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ ไม่ติดสารเสพติด            ไม่เป็นโรคเรื้อรังและโรคติดต่อร้ายแรง เข้ารับฝึกอาชีพโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรช่างเย็บหนัง และหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า รวมทั้งดูแล           ปัจจัยสี่ระหว่างที่ฝึกอาชีพตามหลักสูตร ซึ่งทางศูนย์ฯ จะมีการประเมินผู้พิการก่อนเข้ารับฝึกอาชีพ                      สำหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ต้องมีความรู้ขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-462-5008 ต่อ 103