ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยกองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย สหวิทยาเขตบางแสน (ข้าวหลามเกมส์) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพและพลาอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา สร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน โรงเรียนกับชุมชน และเทศบาลฯ ระหว่างวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเมือง จังหวัดชลบุรี
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 13 - 20 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 8 วัน