ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดวัน และเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

เวลา

งานรักษาความสะอาด

 

ตลาดหนองมน

14 พฤศจิกายน 2561

09.30 น.

 

ฝ่ายสุขาภิบาลอาหารและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

แผงลอยอาหารหน้าม.บูรพา

 

7 และ 28 พฤศจิกายน 2561

09.00 น.

แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

 

8 และ 29 พฤศจิกายน 2561

09.00 น.

 

หากผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข