ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

          ตามมีมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในเดือนพฤศจิกายน มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นั้น

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ :
Download this file (081061.jpg)ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข [ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4]422 kB