ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ 10 จังหวัดที่เป็นเส้นทางการเดินทัพ จัดกิจกรรมโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” โดยจำลองประวัติศาสตร์การเดินเรือตามเส้นทางยาตรากำลังทางเรือยกพลขึ้นบก  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของ “สมุททานุภาพ” อันจะส่งผลให้คนไทยมีความรักชาติ สามัคคีปรองดอง และเสียสละเพื่อชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมหลักในโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่การจัดกิจกรรมทางน้ำ เป็นการจัดกิจกรรมจำลองประวัติศาสตร์กองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับทางจังหวัด เน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน  และกิจกรรมในพื้นที่ที่ทางจังหวัดต่าง ๆ ได้จัดไว้ สำหรับกิจกรรมที่จังหวัดต่าง ๆ จะจัดให้มีขึ้น เช่น การบำเพ็ญพระราชกุศล การแสดงทางวัฒนธรรม การจัดเสวนา การจัดนิทรรศการ และการแสดงมหรสพ เป็นต้น

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมริ้วขบวนยาตราทัพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. กองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถึงชายหาดบางแสน ตรงข้ามโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ เพื่อเคลื่อนขบวนไปยัง  วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง)  และ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ขบวนรถอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เคลื่อนมายังชายหาดบางแสน ตรงข้ามโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว