ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

โรงเรียนบูรพาวิทยาชลบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเริ่มสมัครนักเรียนใหม่ ตามโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าบำรุงการศึกษาแต่อย่างใด                 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

          อายุ     3 ขวบบริบูรณ์             เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

          อายุ     4 ขวบบริบูรณ์             เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

          อายุ     5 ขวบบริบูรณ์             เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

          อายุ     6 ขวบบริบูรณ์             เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องเกิดก่อน วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น

          นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนได้เรียนฟรี ไม่เก็บค่าเทอม พร้อมรับสิทธิ์โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ โครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนแบบระบบสามภาษา   ( ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3   และชั้นประถมศึกษาปีที 1 – 6  โดยจะเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร

          สำหรับนักเรียน

          1.สำเนาสูติบัตรนักเรียน                     1        ฉบับ

          2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน               1        ฉบับ

          3.รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว      1        ภาพ

          4.หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิม            1        ฉบับ ( กรณีที่เคยเข้าเรียนในโรงเรียนมาก่อน)

         

 

สำหรับบิดามารดาของนักเรียน

          1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            1        ฉบับ

          2.สำเนาทะเบียนบ้าน                         1        ฉบับ

          สำหรับผู้ปกครองที่นักเรียน กรณีที่มาแทนบิดามารดา

          1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            1        ฉบับ

          2.สำเนาทะเบียนบ้าน                        1        ฉบับ    พร้อมเอกสารตัวจริง

โดยรับสมัครนักเรียนใหม่ ณ ห้องธุรการ-การเงิน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  038-784026 ต่อ 108 , 110