ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และเทียบระดับฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

                        เอกสารในการสมัคร

                        1.สำเนาบัตรประชาชน                  จำนวน   1          ฉบับ

                        2.สำเนาทะเบียนบ้าน                    จำนวน   1          ฉบับ

                        3.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม               จำนวน   2          ฉบับ

                        4.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)            จำนวน   1          ฉบับ

                        5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                    จำนวน   3          ใบ

            สถานที่รับสมัคร

                        1.กศน.ตำบลแสนสุข (หลังวัดราษฎร์ศรัทธา) ชุมชนบ้านเหมือง ตำบลเหมือง

                        2.วัดบางเป้ง ชุมชนบางเป้ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

                        3.สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ชุมชนบ้านแหลมแท่น ตำบลแสนสุข

                                    อาจารย์สุพรรณ์  จันทร์สมุทร          โทร 085-2035597

                                    อาจารย์ปานสิน จันทร์ดำ                โทร 089-4026389

                                    อาจารย์สุทิศา  เกาะลอย                โทร 086-3180572

                        4.กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ถนนพระยาสัจจา ม.1 ตำบลเสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี