ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุขขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมประชุมประชาคมเมือง ครั้งที่ 2    ประจำปี 2561

เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 -  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข