ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยสภาเทศบาลเมืองแสนสุข จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561
ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองแสนสุข (ชั้น4)
จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น