ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

 เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
๑.  โต๊ะพับอเนกประสงค์มีล้อ ขนาด กว้าง ๑๘๐ x ลึก ๗๐ x สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๓๐   ตัว
๒.  เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๓ x ลึก ๕๙ x สูง ๙๖-๑๐๖ เซนติเมตร จำนวน ๕   ตัว
๓.  เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๖ x ลึก ๕๘ x สูง ๗๗ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐   ตัว
๔.  โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๐ x ลึก ๖๐ x สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑   ตัว
๕.  โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒๐ x ลึก ๖๐ x สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑   ตัว
๖.  ตู้เอกสาร ๔ ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๖.๔ x ลึก ๖๑.๘ x สูง ๑๓๒.๔ เซนติเมตร จำนวน ๒   ตู้
๗.  โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๕๐ x ลึก ๖๐ x สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๒   ตัว
๘.  โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๔๘ x ลึก ๕๘ x สูง ๗๓ เซนติเมตร จำนวน ๕๐   ตัว

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saensukcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
 
 
 
 
 
สวัสดิ์ หอมปลื้ม 
(นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (TOR  ครุภัณฑ์สำนักงาน.pdf)คุณลักษณะครุภัณฑ์[ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ]401 kB