ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๘,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
๑.  ลู่วิ่งไฟฟ้า Commercial Treamill ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๔   เครื่อง
๒.  เครื่องจักรยานนั่งตรงแบบจานปั่นSpin Bike จำนวน ๒   เครื่อง
๓.  เครื่องพายกรรเชียง แบบปรับความฝืดแม่เหล็ก จำนวน ๒   เครื่อง
๔.  เครื่องฝึกกล้ามเนื้อไหล่ Shoulder Press จำนวน ๑   เครื่อง
๕.  เครื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้่อ Stretching Bench จำนวน ๒   เครื่อง
๖.  เครื่องฝึกต้นขาด้านในและด้านนอก Hip Adductor /Abductor จำนวน ๑   เครื่อง
๗.  ม้านอนยกบาร์เบลล์แบบราบ มีตำแหน่งวางบาร์เบล ไม่ต่ำกว่า ๓ ระดับ จำนวน ๑   เครื่อง
๘.  อุปกรณ์ฝึกบาร์โหน - บาร์ดัน จำนวน ๒   เครื่อง
๙.  แท่นชกมวย แบบฐานตั้ง จำนวน ๒   ชุด
๑๐.  นวมชกมวย ขนาด ๑๐ ออนซ์ จำนวน ๒   คู่
๑๑.  แบ็กชกมวย จำนวน ๒   คู่
๑๒.  แผ่นยางปูพื้น ห้องฟิตเนส พร้อมติดตั้ง ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. จำนวน ๔๔   ตารางเมตร
๑๓.  ชุดดัมเบลล์หุ้มยางขนาดน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า ๒-๒๐ กก จำนวน ๑   ชุด
๑๔.  แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๑.๒๕ กิโลกรัม จำนวน ๒   แผ่น
๑๕.  แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๒.๕ กิโลกรัม จำนวน ๒   แผ่น
๑๖.  แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๕ กิโลกรัม จำนวน ๒   แผ่น
๑๗.  แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๑๐ กิโลกรัม จำนวน ๒   แผ่น
๑๘.  แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒   แผ่น
๑๙.  แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๒   แผ่น
๒๐.  แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๒๕ กิโลกรัม จำนวน ๒   แผ่น
๒๑.  กระจกเงาพร้อมติดตั้ง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ x ๓.๖ ตร.เมตร จำนวน ๑   ชุด

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saensukcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 
 
 
 
 
สวัสดิ์ หอมปลื้ม 
(นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข