ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

 เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๘,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้
                  ๑.ลู่วิ่งไฟฟ้า                                                                           จำนวน ๔  เครื่อง
                  ๒.เครื่องจักรยานนั่งตรงแบบจานปั่น                                              จำนวน ๒ เครื่อง
                  ๓.เครื่องพายกรรเชียง แบบปรับความฝืดแม่เหล็ก ฯ                            จำนวน  ๒  เครื่อง
                  ๔.เครื่องฝึกกล้ามเนื้อไหล่                                                          จำนวน  ๑  เครื่อง
                  ๕.เครื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ                                                       จำนวน  ๒  เครื่อง
                  ๖.เครื่องฝึกต้นขาด้านในและด้านนอก                                            จำนวน  ๑  เครื่อง
                  ๗.ม้านอนบาร์เบลแบบราบ                                                        จำนวน  ๑  เครื่อง
                  ๘.อุปกรณ์ฝึกบาร์โหน - บาร์ดัน                                                   จำนวน  ๒  เครื่อง
                  ๙.แท่นชกมวยแบบฐานตั้ง                                                          จำนวน  ๒  ชุด
                  ๑๐. นวมชกมวย แบบฐานตั้ง                                                      จำนวน  ๒  คู่
                  ๑๑.แบ๊กชกมวย                                                                      จำนวน  ๒  คู่                                 ๑๒.แผ่นยางปูพื้นห้องฟิตเนตพร้อมติดตั้ง                                    จำนวน ๔๔ ตร.เมตร            
                  ๑๓.ชุดดัมเบลหุ้มยาง ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒-๒๐ กก.               จำนวน  ๑  ชุด
                  ๑๔.แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง  ขนาดน้ำหนัก ๑.๒๕ กิโลกรัม                   จำนวน  ๒  แผ่น
                  ๑๕.แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง  ขนาดน้ำหนัก ๒.๕ กิโลกรัม                     จำนวน  ๒  แผ่น
                  ๑๖.แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง  ขนาดน้ำหนัก ๕ กิโลกรัม                         จำนวน  ๒  แผ่น
                  ๑๗.แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๑๐ กิโลกรัม                        จำนวน  ๒  แผ่น
                  ๑๘.แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๑๕ กิโลกรัม                        จำนวน  ๒  แผ่น
                  ๑๙.แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม                        จำนวน  ๒  แผ่น
                  ๒๐.แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ขนาดน้ำหนัก ๒๕ กิโลกรัม                        จำนวน  ๒  แผ่น
                  ๒๑.กระจกเงาพร้อมติดตั้ง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๕ x ๓.๖ ตร.เมตร จำนวน  ๑  ชุด

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saensukcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 
 
 
 
 
สวัสดิ์ หอมปลื้ม 
(นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (ราคากลางครุภัณฑ์กีฬา 21 รายการ.pdf)แบบราคากลาง[ครุภัณฑ์กีฬา 21 รายการ]26 kB
Download this file (รายละเอียดครุภัณฑ์กีฬา 21 รายการ.pdf)รายละเอียดครุภัณฑ์กีฬา 21 รายการ[ครุภัณฑ์กีฬา 21 รายการ]380 kB
Download this file (รายละเอียดราคากลางครุภัณฑ์กีฬา 21 รายการ.pdf)รายละเอียดราคากลางครุภัณฑ์กีฬา[ครุภัณฑ์กีฬา 21 รายการ]61 kB