ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

 เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๓,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
๑.  กรวยจราจรสีส้ทขนาด ๘๐ ซม. ฐานกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. ติดแถบสะท้อนแสงแบบเอ็นจิเนียเกรด ๒ แถบ พร้อมพิมพ์ข้อความ สภ.แสนสุข สนับสนุนโดยเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน ๒๐๐   อัน
๒.  กรวยจราจรสีส้มขนาด ๘๐ ซม. ฐานกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. ติดแถบสะท้อนแสงแบบเอ็นจิเนียริ่งเกรด ๒ แถบ พร้อมพิมพ์ข้อความ เทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน ๒๐๐   อัน
๓.  แผงกั้นจราจร สีขาว-แดง (ไม่มีล้อ) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ท่อเหล็กกรอบนอกหนาไม่น้อยกว่า ๑.๔ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ หุน สีแดง (ตามรายการแนบท้าย) จำนวน ๒๐๐   แผง/blister
๔.  แผงกันจราจร สีขาว-ดำ (ไม่มีล้อ) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ท่อเหล็กกรอบนอกหนาไม่น้อยกว่า ๑.๔ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ หุน สีดำ (ตามรายการแนบท้าย) จำนวน ๒๐๐   แผง/blister
๕.  แผงกั้นจราจร สีขาว-แดง (มีล้อ) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ท่อเหล็กกรอบนอกหนาไม่น้อยกว่า ๑.๔ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ หุน สีแดง (ตามรายการแนบท้าย) จำนวน ๑๐   แผง/blister
๖.  แผงกั้นจราจร สีขาว-ดำ (มีล้อ) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ท่อเหล็กกรอบนอกหนาไม่น้อยกว่า ๑.๔ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ หุน สีดำ (ตามรายการแนบท้ายนี้) จำนวน ๑๕   แผง/blister

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saensukcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 
 
 
 
 
สวัสดิ์ หอมปลื้ม 
(นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (TOR วัสดุจราจร.pdf)รายละเอียดคุณลักษณะ[วัสดุจราจร จำนวน ๖ รายการ]509 kB
Download this file (ปปช.วัสดุจราจร.pdf)ราคากลาง [วัสดุจราจร จำนวน ๖ รายการ]54 kB
Download this file (รูปวัสดุจราจร.pdf)รูปภาพ[วัสดุจราจร จำนวน ๖ รายการ]478 kB
Download this file (เอกสารแนบราคากลาง.pdf)รายการแนบราคากลาง[วัสดุจราจร จำนวน ๖ รายการ]1033 kB