ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

          เนื่องจาก การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ประกวดราคา  ได้กำหนดเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิต  จึงขัดแย้งกับแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  ที่กำหนดโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (หนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๒๑  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๒)

 

          เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 
 
 

(นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข